Slide 1

Algemene voorwaarden Bos & Braga Fish Smokehouse

1.Algemeen
1.1.  Bos & Braga Fish Smokehouse biedt diensten aan betreffende het verkopen van vis, schaal en schelp producten en aanverwante artikelen door heel Nederland.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
–  Bos & Braga Fish Smokehouse gevestigd aan de  Hogeweyselaan 179, 1382 JL te Weesp, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amersfoort onder handelsregisternummer 80554075.
– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Bos & Braga Fish Smokehouse opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
– Verkoper: Bos & Braga Fish Smokehouse
– Website: de door Bos & Braga Fish Smokehouse gehouden website met als URL http://www.sal-mon.nl.
1.3. Bos & Braga Fish Smokehouse behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.Aanbod en Overeenkomst
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Bos & Braga Fish Smokehouse is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Bos & Braga Fish Smokehouse verzonden. Deze gegevens zijn door Bos & Braga Fish Smokehouse ontvangen; of
– Bos & Braga Fish Smokehouse heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Bos & Braga Fish Smokehouse herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Bos & Braga Fish Smokehouse gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Bos & Braga Fish Smokehouse worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Bos & Braga Fish Smokehouse kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Bos & Braga Fish Smokehouse in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald,  Bos & Braga Fish Smokehouse geen producten zal leveren.
3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bos & Braga Fish Smokehouse worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4.Betaling
Bij bestellingen via de Website word een factuur gestuurd met een betaling termijn, deze dient u binnen het betaling termijn te voldoen aan Bos & Braga Fish Smokehouse.
5.Levering en Leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk door of namens Bos & Braga Fish Smokehouse afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum. De door Bos & Braga Fish Smokehouse aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Bos & Braga Fish Smokehouse vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In dit geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten.
5.5 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Bos & Braga Fish Smokehouse zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6.Overmacht
6.1 In geval van overmacht is Bos & Braga Fish Smokehouse niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Bos & Braga Fish Smokehouse is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7.Persoonsgegevens
Bos & Braga Fish Smokehouse zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Bos & Braga Fish Smokehouse intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Bos & Braga Fish Smokehouse neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
8.1. Bos & Braga Fish Smokehouse  is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
8.2. De Koper vrijwaart Bos & Braga Fish Smokehouse voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

9. Overige bepalingen
9.1. Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bos & Braga Fish Smokehouse, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Bos & Braga Fish Smokehouse bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
9.2 De overeenkomsten aangegaan door Bos & Braga Fish Smokehouse worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.